و زینب نام دیگر من است...


آن روز که قلبم از نوشته‌های مکرر منفجر می‌شد...

آن روز که تصمیم گرفتم به قالب جدیدی بنویسم...

آن روز که حس کردم نفاق دارد به درون قلبم نفوذ می‌کند و من واقعی‌ام با من بیرونی‌ام فاصله‌شان زیاد شده است...

آن روز که تصمیم گرفتم خود واقعی‌ام را به روشی دیگر معرفی کنم...


زینبانه‌هایم متولد شدند!